Kriterier för Folksams Byggmiljöguide

Grön symbol – Rekommenderas av Folksam

Är produkter som

 1. Ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen. Det vill säga cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande och allergiframkallande ämnen med flera.

 2. Inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet.

 3. Inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen.

 4. Ger minimalt bidrag till smogbildning.

 5. Inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden).

 6. Ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen.

 7. Har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper).

 8. Inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk.

 9. Inte har för låg transparens kring innehållet i produkten.

Gul symbol - Accepteras tills vidare av Folksam om produkter med grönt slutbetyg saknas i produktgruppen

Det är produkter som inte klarar kraven för att rekommenderas men som inte heller tillhör gruppen ”rekommenderas ej”. Om det finns ”gröna” produkter inom produktens produktkategori accepterar Folksam inte ett gult slutbetyg. Detta för att prioritera det bästa miljövalet.

Röd symbol - Rekommenderas ej av Folksam

Röd symbol har produkter som tillhör produktkategorier som

 1. Riskerar att leda till exponering för ämnen med PRIO-egenskaper. Till exempel cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande eller allergiframkallande.

 2. Riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper.

 3. Riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen.

 4. Ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen.

 5. Innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet.

 6. Riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk.

 7. Utmärks av att information saknas eller där det finns otillräcklig information.

Röd symbol har även produkter som tillhör nedanstående produktgrupper och rekommenderas ej av Folksam.

 • Golvbeläggningar av PVC

 • Golvbeläggningar av Textila golv (Konstfiber)

 • Lösningsmedelsburet kontaktlim

 • Lösningsmedelsburen golv/underhållsolja

 • Avjämningsmassor för golv av rent portlandcement utan flyttillsats

 • Avjämningsmassor för golv av blandcement med flyttillsats

 • Isolering av extruderad cellplast

 • Isolering av expanderad cellplast

 • Fogmassa polyuretan

 • Fogskum

 • Asfaltsbaserat tätskikt kakel/klinker

 • Plastbaserad fästmassa för kakel/Klinker


Ovanstående kriterier är baserade på information och kriterier i SundaHus Miljödata. Folksam rekommenderar produkter som motsvarar bedömning A eller B i SundaHus Miljödata. Produkter med bedömning C+ i SundaHus Miljödata accepteras av Folksam i vissa fall och produkter med bedömning C- eller D i SundaHus Miljödata accepteras ej av Folksam. Folksam har även valt göra vissa undantag från SundaHus kriterier genom att ej rekommendera produkter inom vissa produktgrupper, se röd nivå ovan. Mera om SundaHus kriterier kan du läsa här.

Folksams färgtest 2015

Produkter i produktkategorin "Utomhusfärger", har i Byggmiljöguiden markerats med en symbol i form av en pensel. Färgen på symbolen beror på vilket betyg färgen fått i Folksams färgtest.
Om färgens betyg gäller vid ommålning eller nymålning beror på om symbolen befinner sig under tabellrubriken Om eller Ny.
Resultatet från färgtestet markeras med symbolerna:

Grön pensel – Färgen har fått betyget "Bra val" utifrån funktion och miljösynpunkt.

Gul pensel – Färgen har fått betyget "Tveksamt val" utifrån funktion och miljösynpunkt.

Röd pensel – Färgen har fått betyget "Rekommenderas ej" utifrån funktion och miljösynpunkt.

Grå pensel – Färgen ingår inte i folksams färgtest och har därför inte fått något betyg.

Utomhusfärger är testade enligt Folksams färgtest och resultatet visas i Byggmiljöguiden. För utomhusfärger finns därför extra information och krav i guiden. För mer information om färgtestet se länk