Kriterier för Folksams Byggmiljöguide

Grön symbol – Rekommenderas av Folksam

Är produkter som

 1. Ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen. Det vill säga cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande och allergiframkallande ämnen med flera.

 2. Inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet.

 3. Inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen.

 4. Ger minimalt bidrag till smogbildning.

 5. Inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden).

 6. Ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen.

 7. Har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper).

 8. Inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk.

 9. Inte har för låg transparens kring innehållet i produkten.

Gul symbol - Accepteras tills vidare av Folksam om produkter med grönt slutbetyg saknas i produktgruppen

Det är produkter som inte klarar kraven för att rekommenderas men som inte heller tillhör gruppen ”rekommenderas ej”.

Om det finns ”gröna” produkter inom produktens produktkategori accepterar Folksam inte ett gult slutbetyg. Detta för att prioritera det bästa miljövalet.

Röd symbol - Rekommenderas ej av Folksam

Röd symbol har produkter som tillhör produktkategorier som:

 1. Riskerar att leda till exponering för ämnen med PRIO-egenskaper (t. ex. cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande).

 2. Riskerar att leda till exponering för ämnen med andra giftiga egenskaper.

 3. Riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen eller formaldehyd.

 4. Ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen.

 5. Innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet.

 6. Produkter som har för lite innehållsinformation för en bedömning.


Ovanstående kriterier är baserade på information och kriterier i SundaHus Miljödata. Folksam rekommenderar produkter som motsvarar bedömning A i SundaHus Miljödata. Produkter med bedömning B eller C+ i SundaHus Miljödata accepteras av Folksam i vissa fall och produkter med bedömning C- eller D i SundaHus Miljödata accepteras ej av Folksam.